M Muhtaram Syarif, & Raden Kurnia Kholiska. (2023). Analisis Term Ightarafa Ghurfatan Biyadihi dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 249 dan Relevansinya dengan Hiponatremia. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 2115–2124. https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.1581