M MUHTARAM SYARIF; RADEN KURNIA KHOLISKA. Analisis Term Ightarafa Ghurfatan Biyadihi dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 249 dan Relevansinya dengan Hiponatremia. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, [S. l.], v. 2, n. 6, p. 2115–2124, 2023. DOI: 10.56799/jim.v2i6.1581. Disponível em: https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1581. Acesso em: 1 mar. 2024.